Concrecions a les AACR2

25.1. Ús de títols uniformes

Creeu un títol uniforme obligatòriament en casos que estigueu catalogant una obra:

 • Que pertany a un o més dels tipus relacionats a continuació:

- Lleis i tractats

- Sagrades escriptures

- Obres de música clàssica i llibrets

- Pel·lícules cinematogràfiques (exclosos els documentals i les pel·lícules didàctiques)

- Programes de ràdio i televisió

i

 • Que el títol propi difereixi del títol uniforme que li correspondria.

En cas de pel·lícules cinematogràfiques o programes de ràdio i televisió, el títol uniforme sempre haurà de portar entre parèntesis un qualificador (Pel·lícula cinematogràfica), (Programa de ràdio) o (Programa de televisió).

  Ex.: 
  130	0# Pretty woman (Pel·lícula cinematogràfica).$lAlemany
  245	10 Pretty woman$h[Enregistrament de vídeo] /$cTouchstone Pictures präsentiert in 
  Zusammenarbeit mit Silver Screen Partners IV 
 

Lleis i tractats

  Ex.:
  110 1# Catalunya
  240 10 Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.$lAnglès
  245 10 Act. no. 1, of 7th January 1998, on linguistic policy
 
  Ex.: 
  130 0# Tractat de Maastricht $d(1992).$lFrancès
  245 10 Traité sur l'Union Européenne

Recordeu que a les AACR2 21.31 es consideren “lleis” les normes dictades com a lleis per les persones jurídiques (cossos legislatius, caps d'estat, juntes militars, etc.) amb poder legislatiu dins d'una jurisdicció, que pot ser tant federal, estatal, autonòmica, provincial, municipal, etc. Queden inclosos els decrets legislatius i els decrets llei.

Decret legislatiu: Norma amb força de llei dictada pel poder executiu en virtut de la potestat legislativa que li delega el poder legislatiu

Decret llei: Norma amb força de llei dictada pel poder executiu, per exemple, cap de govern, consell executiu, junta militar, etc. en virtut de la seva pròpia potestat legislativa. El decret executiu no s'ha de considerar decret llei i per tant no durà títol uniforme.

Sagrades escriptures

  Ex.: 
  130 0# Bíblia.$pA.T.$lAnglès
  245 14 The Holy Bible :$bfaithfully translated into english out of the authentical latin... 
  
  Ex.:
  130 0# Bíblia.$pA.T..$lCatalà.$kSeleccions 
  245 10 Càntic dels càntics /$cversió del Dr. Carles Riba ; introducció del Dr. Cebrià 
  Montserrat i notes dels Drs. Montserrat i Riba. Salms / introducció, versió i notes 
  del Dr. Carles Cardó. Llibre de la Saviesa / introducció, versió i notes del Dr. Ramon Roca i
  Puig 

Obres de música clàssica i llibrets

  Ex.: 
  100 1# Mozart, Wolfgang Amadeus, $d1756-1791
  240 10 Clemenza di Tito.$pOuverture
  245 10 Ouverture zur Oper Titus$h[Música impresa] :$b(La Clemenza di Tito) /$cvon W.A. Mozart

Pel·lícules cinematogràfiques (exclosos els documentals i les pel·lícules didàctiques)

  Ex.: 
  130 0# Fabuleux destin d'Amélie Poulain (Pel·lícula cinematogràfica).$lCastellà
  245 10 Amélie $h[Enregistrament de vídeo]
  Ex.:
  130 0# Bola (Pel·lícula cinematogràfica)
  245 13 El Bola$h[Enregistrament de vídeo] /$cguión [y] dirección: Achero Mañas

Programes de ràdio i televisió

  Ex.:
  130 0# South Park (Programa de televisió).$kSeleccions
  245 10 South Park$h[Enregistrament de vídeo] :$bGrandes éxitos ...

Premisses:

 • Abans de crear qualsevol encapçalament en el CCUC, verifiqueu que no estigui ja creat i per tant que el pugueu copiar (useu les ordres de Millennium “verificar encabezamiento”).
 • Tot i que en el CCUC no és obligatori crear títols uniformes en tots els casos determinats a les AACR2, si esteu catalogant una obra que segons les AACR2 pot portar un títol uniforme i en el CCUC ja existeix el registre d'autoritat d'aquest títol, assigneu-li l'etiqueta 240 o 130 al registre bibliogràfic que estigueu creant.
Ex.: 
Segons aquestes pautes no es obligatòri crear un títol uniforme per obres literàries, però en el
CCUC existeix el registre d'autoritat de "Come si fa una tesi di laurea"

  100	1# Eco, Umberto
  240	10 Come si fa una tesi di laurea.$lCastellà
  245	10 Cómo se hace una tesis :$btécnicas y procedimientos de estudio, investigación y 
  escritura /$cUmberto Eco ; [traducción Lucía Baranda y Alberto Clavería Ibáñez]
 • Recordeu que al títol uniforme li afegirem els elements identificadors que calguin per la seva identificació:
 
  Ex.: 
  130 0# Alcorà.$lFrancès
  245 13 Le Koran/$cMahomat; traduction nouvelle faite sur le texte arabe por M. Kasimirski... 
 • En cas de documents en més de dues llengües, segons les AACR2 es fa servir l'aclariment Poliglota. Però també s'acceptarà, per substituir “Poliglota”, la creació d'encapçalaments secundaris de títols uniformes per cadascuna de les llengües. Per tant podeu fer:
Ex. 
130 0# Much ado about nothing (Pel·lícula cinematogràfica).$lPoliglota
245 10 Mucho ruido y pocas nueces$h[Enregistrament de vídeo] /$cthe Samuel Goldwyn Company 
presents a Renaissance Films production ; a Kenneth Branagh film
546 ## Versió original en anglès i versions doblades en català i castellà. Subtítols en 
castellà i anglès. Basat en l'obra del mateix títol de William Shakespeare

o

Ex. 
130 0# Much ado about nothing (Pel·lícula cinematogràfica)
245 00 Mucho ruido y pocas nueces$h[Enregistrament de vídeo] /$cthe Samuel Goldwyn Company 
presents a Renaissance Films production ; a Kenneth Branagh film
546 ## Versió original en anglès i versions doblades en català i castellà. Subtítols en 
castellà i anglès. Basat en l'obra del mateix títol de William Shakespeare
730 02 Much ado about nothing (Pel·lícula cinematogràfica).$lCastellà 
730 02 Much ado about nothing (Pel·lícula cinematogràfica).$lCatalà 

A continuació trobareu una guia que us pot ser útil a l'hora de crear títols uniformes de lleis i tractats

LLeis i tractats

Lleis

Per saber com heu de crear els encapçalaments i els títols uniformes, determineu si són:

 1. Lleis modernes d'una jurisdicció (25.15A)
 2. Lleis antigues, etc. (25.15B)

Lleis modernes

Determineu si són:

1.1 Reculls (25.15A1)

Aquests poden ser creats segons:

1.1.1. Un criteri general (cronològic, geogràfic,...NO TEMÀTIC)

Tant si són complets o parcials:

Les entrades han de ser:

 • 110: jurisdicció
 • 240: amb el text: Lleis, etc.
  Ex.: 
  110 1# Espanya
  240 10 Lleis, etc. 
  245 10 Repertorio cronològico de legislación ... 
  Ex.:
  110 1# Xile
  240 10 Lleis, etc. 
  245 10 Leyes nos. 18.301 a 18350 $baprobadas bajo la constitución de 1980 ... 
1.1.2. Un criteri temàtic

En aquest cas distingiu si:

1.1.2.1. Té títol col·lectiu

Les entrades han de ser:

 • 110: jurisdicció
 • 240: títol uniforme creat amb el títol de citació: títol que apareix en el document i es cita en les obres de referència

(si no sabeu el títol de citació no feu cap títol uniforme)

  Ex.:
  110 1# Espanya
  240 10 Código civil
  245 10 Código civil español :$bredactado en ...
  
  Ex.: 
  110 1# Espanya
  240 10 Código penal (1973)
  245 10 Código penal /$c edición preparada por Enrique

1.1.2.2. No té títol col·lectiu

Les entrades han de ser:

 • 110: jurisdicció
 • 240: pel primer títol creant el títol uniforme com si fos una llei sola i per tant segons el següent ordre:
 1. Si és una llei catalana, copieu el títol del registre d'autoritat de la BC
 2. Si és una llei estrangera. copieu el títol del registre d'autoritat de la Library of Congress
 3. Si no la trobeu en les fonts anteriors (BC i LC) o si és una llei espanyola, creeu l'entrada amb el títol oficial (títol llarg)
  
  Ex.:Títol oficial de la disposició 
  110	1# Espanya
  240	10 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.$lCatalà
  245	10 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals ;$bseguida del
  Reial decret 39/1997, de 17 de gener, del Decret 312/198, d'1 de desembre, de l'ordre 
  de 27 de juny de 1997 i del Pacte sobre drets de participació dels empleats públics en
  matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat
  de Catalunya

1.2 Dues lleis (25.7)

Les entrades han de ser:

 • 110: jurisdicció
 • 240: pel primer títol creant el títol com si fos una llei sola i per tant creat segons el següent ordre.
 1. Si és una llei catalana, copieu el títol del registre d'autoritat de la BC
 2. Si és una llei estrangera. copieu el títol del registre d'autoritat de la Library of Congress
 3. Si no la trobeu en les fonts anteriors (BC i LC) o si és una llei espanyola, creeu l'entrada amb el títol oficial (títol llarg)
 • i una entrada secundària per la segona llei.
 Ex.:Títol oficial de la disposició 
  110 1# Espanya
  240 10 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
  públicas y del procedimiento administrativo común. $lCatalà
  245 10 Règim jurídic, procediment administratiu comú i administració electrònica 
  :$b Llei 30/1992 i Llei 11/2007
  710 12 Espanya. $tLey 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
  a los servicios públicos,$lCatalà

1.3 Una sola llei (25.15A2)

(També inclou una llei acompanyada de legislació complementària, normes de desenvolupament, etc. Vegeu especificacions en l'apartat 3 de les concrecions a 25.15A2)

Les entrades han de ser:

 • 110: per jurisdicció
 • 240: títol uniforme creat segons el següent ordre:
  1. Si és una llei catalana, copieu el títol del registre d'autoritat de la BC
  2. Si és una llei estrangera. copieu el títol del registre d'autoritat de la Library of Congress
  3. Si no la trobeu en les fonts anteriors (BC i LC) o si és una llei espanyola, creeu l'entrada amb el títol oficial (títol llarg)
  Ex.. Títol oficial de la disposició 
  110 1# Espanya
  240 10 Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada
  245 10 Ley de sociedades de responsabilidad limitada /$cedición de Ignacio Arroyo Martínez

Lleis antigues (25.15B)

Tant si son reculls com una sola llei, en qualsevol dels dos casos determineu si:

 • És anterior a 1501: En aquest cas en el CCUC no és obligatòria la creació del títol uniforme però si ho feu useu les especificacions de les AACR2 25.4
 • És posterior a 1501: En aquest cas useu per crear el títol uniforme les especificacions de les AACR2 25.3 títols individuals per obres creades després de 1500

Tractats (25.16)

1.1 Reculls de tractats (25.16A)

1.1.1. Recull de tractats entre dues jurisdiccions

Les entrades han de ser:

 • 110: per la primera jurisdicció en ordre alfabètic
 • 240: amb el text: Tractats, etc. + la segona jurisdicció
 • 710: per la segona jurisdicció + el text Tractats, etc. + la primera jurisdicció
  
  Ex.: Un recull de tractats entre França i Gran Bretanya
  110 1# França
  240 10 Tractats, etc. $gGran Bretanya
  710 1# Gran Bretanya.$tTractats, etc. $gFrança
1.1.2. Recull de tractats de tres o més jurisdiccions

Les entrades han de ser:

 • 110: per la primera jurisdicció en ordre alfabètic
 • 240: amb el text: Tractats, etc.

Si només hi ha 2 altres jurisdiccions

 • 710: per la segona jurisdicció + el text Tractats, etc.
 • 710: per la tercera jurisdicció + el text Tractats, etc.

Si hi ha més de 3 jurisdiccions no es fa cap entrada secundària

 
  Ex.: 
  110 1# Espanya
  240 10 Tractats, etc.
  710 1# França.$t Tractats, etc. 
  710 1# Gran Bretanya.$tTractats, etc. 
1.1.3. Recull de tractats identificats per un nom

Les entrades han de ser:

 • 130: Nom del recull + la data de l'any o any més antic de signatura dels tractats
  
  Ex.: 
  130 0# Tractat d'Utrecht$d(1713) 

1.2 Un tractat (25.16B)

Si es entre dues parts:

Les entrades han de ser:

 • 110: per la primera jurisdicció del tractat
 • 240: amb el text: Tractats, etc. + la segona jurisdicció + any, mes abreujat i dia de signatura
 • 710: per la segona jurisdicció + el text Tractats, etc. + la primera jurisdicció + any, mes abreujat i dia de signatura
  
  Ex.: 
  110 1# Dinamarca
  240 10 Tractats, etc. $gGran Bretanya, $d1966 març 3
  710 1# Gran Bretanya.$tTractats, etc.$gDinamarca,$d1966 març 3

Si es entre tres parts:

Les entrades han de ser:

 • 110: la primera jurisdicció del tractat
 • 240: amb el text: Tractats, etc. + any, mes abreujat i dia de signatura
 • 710: segona jurisdicció + el text Tractats, etc. + any, mes abreujat i dia de signatura
 • 710: Tercera jurisdicció + el text Tractats, etc. + any, mes abreujat i dia de signatura
  Ex.: 
  110	1# Espanya
  240	10 Tractats, etc.$d1729 Nov. 9
  710	1# França.$tTractats, etc.$d1729 Nov. 9
  710	1# Gran Bretanya.$tTractats, etc.$d1729 nov. 9
 

Si és entre quatre o més parts i té nom col·lectiu o nom conegut:

Les entrades han de ser:

 • 130: nom col·lectiu o conegut (preferiblement en català) + l'any de signatura del tractat
 
  Ex.: 
  130 0# Tractat de París $d(1763)

Si és entre quatre o més parts i NO té nom col·lectiu o nom conegut:

No s'ha de fer entrada de títol uniforme

A continuació trobareu una guia que us pot ser útil alhora de crear títols uniformes de pel·lícules cinematogràfiques

Pel·lícules cinematogràfiques i programes de ràdio o televisió

Per crear un títol uniforme (si no està al CCUC) cerqueu-lo a fons externes segons el següent ordre:

 1. Si és una pel·lícula o programa de ràdio o televisió d'àmbit català copieu el registre d'autoritat de la BC
 2. Si és una pel·lícula o programa de ràdio o televisió d'àmbit estatal i internacional copieu el registre d'autoritat de la Library of Congress
 3. Si no es troba en els catàlegs de referència cerqueu a Internet Movie database (IMDb) per determinar el títol original i si hi ha més d'una pel·lícula o programa de televisió amb el mateix títol.

A més del qualificador (Pel·lícula cinematogràfica), (Programa de televisió) o (Programa de ràdio) useu els següents qualificadors addicionals en aquest ordre:

Pel·lícules cinematogràfiques:

 1. any de producció o emissió
 2. director (utilitzeu la forma més curta i intel·ligible del nom)
 3. productora (utilitzeu el nom exactament com es dóna en el registre d'autoritats de noms, en els casos de múltiples empreses de producció, utilitzeu la primera anomenada en les mencions de responsabilitat)

Programes de televisió:

 1. any de producció o emissió
 2. productora (utilitzeu el nom exactament com es dóna en el registres d'autoritats de noms, en els casos de múltiples empreses de producció, utilitzeu la primera anomenada en les mencions de responsabilitat)
 3. país de producció
 
  Ex.: 
  130 0# Fanfan la tulipe (Pel·lícula cinematogràfica : 2003) 
  245 10 Fanfan la tulipe$h[Enregistrament de vídeo] /$cGérard Krawczyk … 
  
  Nota: el títol uniforme d’aquesta pel·lícula del 2003 no està establert al catàleg 
  d’autoritats de la LC, tanmateix podem observar que existeix una pel·lícula del mateix 
  títol de 1952. En construir el títol uniforme de la pel·lícula que estem catalogant serà 
  necessari afegir l'any “(Pel·lícula cinematogràfica : 2003) per desfer el 
  conflicte 
 
  Ex.: 
  130 0# Crash (Pel·lícula cinematogràfica : 1996 : Wilkinson).$lCastellà i anglès
  245 10 Crash$h[Enregistrament de vídeo] :$bun botín de 40 millones de dólares / 
  $cKeystone pictures presents ; directed by Charles Wilkinson … 
  546 ## Versió original en anglès i versió doblada en castellà. Subtítols en castellà 
  
  Nota: el títol uniforme d’aquesta pel·lícula del 1996 no està establert al catàleg 
  d’autoritats de la LC, tanmateix podem observar que existeix una pel·lícula del mateix títol 
  i del mateix any però dirigida per David Cronenburg. En construir el títol uniforme de la 
  pel·lícula que estem catalogant serà necessari afegir els qualificadors “(Pel·lícula 
  cinematogràfica : 1996 : Wilkinson) per desfer el conflicte. En aquest cas cal afegir 
  l’addició de llengua, doncs conté la versió original anglesa i la doblada en castellà. 
 
  Ex.: 
  130 0# Operación triunfo (Programa de televisió : Espanya) 
  245 10 Operación Triunfo$h[Enregistrament de vídeo] ...
  
  Nota: el títol uniforme d’aquest programa de televisió no està establert al catàleg  
  d’autoritats de la LC, tanmateix consultant IMDb podem observar que existeixen altres 
  programes amb el mateix títol però emesos en altres països. En construir el títol uniforme 
  del programa que estem catalogant serà necessari afegir els qualificadors “(Programa de 
  televisió : Espanya) per desfer el conflicte. 
 • Per a compilacions d'episodis, creeu un títol uniforme sense especificar la temporada.

Doneu la informació de la temporada com a número de part/secció d'una obra a la 245.

Ex. 
130 0# Breaking Bad (Programa de televisió)
245 10 Breaking Bad.$nTemporada 1$h[Enregistrament de vídeo]

NO
130 0# Breaking Bad (Programa de televisió).$nTemporada 1

Juny 2014