Nivells mínims

008 MARC21 Nivells de catalogació existents
basats en ISBD
S’apliquen a:
Llibres ISBD (M)
Monografies text
Llibre imprès
Llibre electrònic (007)
Recursos continus ISBD (CR)
Publicacions en sèrie text
Recurs continu imprès
Recurs continu electrònic (007)
Mapes ISBD (CM)
Document cartogràfic
Document cartogràfic imprès
Document cartogràfic electrònic (007)
Document cartogràfic seriat (006)
Música ISBD (PM)
Música impresa
Música impresa i manuscrita
Música impresa electrònica (007)
Música impresa seriada (006)
Materials visuals ISBD (NBM)
Materials visuals
Materials visuals
Materials visuals electrònics (007)